ÖKTEN, M. Emel

  • Cilt 53, Sayı 2 (2013) - Makaleler
    Konya ili ve çevresi şekerpancarı ekiliş alanlarında Heterodera schachtii Schmidt, 1871 (Tylenchida: Heteroderidae)’in yayılışı üzerine araştırmalar
    Özet  PDF